kbh@neming.dk / aarhus@neming.dk
6915 8030

Betingelser

Forretningsbetingelser

Aftalegrundlag
Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 18 med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende aftale.

Ansvar
I henhold til regler om ansvar ved fejl og forsømmelser jvf. ABR 18. Rådgiverens ansvar er beløbsmæssigt begrænset til følgende nævnte dækningssummer:

12.500.000 kr. på personskade og 2.500.000 kr. på tingskade. Maksimalt 15.000.000 kr. pr. forsikringsår. NEMINGENIØR kan ikke drages til ansvar for beløb højere end dette. NEMINGENIØR hæfter ikke for driftstab, avancetab, fejlbestilte materialer eller andet indirekte tab. NEMINGENIØR dækker ikke nogen form for ansvar, som direkte eller indirekte udspringer eller er en følge af asbest eller asbestholdige materialer – ej heller forurening, terror eller krig.

Betaling
Faktura for den udførte opgave sendes først til kunden, når opgaven er fuldført og sendt til kunden, med mindre andet er aftalt. Faktura sendes via e-mail. Betalingsbetingelser er, med mindre andet er aftalt, fastsat til otte dage netto fra udsendelse af faktura til kunde. Bankoplysninger for overførsel af aftalte beløb til NEMINGENIØR, fremgår af faktura.

Fortrydelsesret
Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten.

Gebyrer & priser
Kunden bliver faktureret til den pris, der er synlig på hjemmesiden eller som er aftalt på anden vis. Ydelsen påbegyndes først, når kunden online eller skriftligt har accepteret tilbuddet. Byggesagsgebyr fra lokal kommune er ikke med i vores tilbud. Dette sendes direkte fra kommunen til bygherre, udenom NEMINGENIØR.

Indsigelser
NEM
INGENIØR har lov til at henvise til projektet som reference, herunder NEMINGENIØRs hjemmesider, så længe at det ikke krænker ophavsrettigheder. Kunden har fri mulighed for at indhente information fra andre virksomheder med indhold af relevans til ydelserne hos NEMINGENIØR. Dette kan NEMINGENIØR ikke drages til ansvar for. Hvis kunden mister sin kopi af den aftalte ydelse, er NEMINGENIØR ikke forpligtiget til at genskabe ydelsen uden særskilt vederlag for dette. Har kunden indsigelser til indholdet i den aftalte ydelse, produceret af NEMINGENIØR, kan kunden kontakte virksomheden pr. telefon eller pr. e-mail på info@neming.dk.

Levering
Tilbud er gældende i fire uger, med mindre andet er aftalt. NEMINGENIØR kan ikke garantere at en ydelse kan leveres som ønsket, da der kan være byggetekniske forhold, der gør at det ikke er muligt. NEMINGENIØR kan i sjældne tilfælde først vide dette, når beregningerne er udført. Der sendes en faktura for det udførte arbejde og undersøgelse. Der er afsat 30 minutter til projektopfølgning – spørgsmål og ændringer. Ved ansøgning om byggetilladelse, hvor nye krav fra myndigheden eller ekstern
kontrol, kræver mere end hvad der er afsat til projektopfølgning, skal eventuelt merforbrug aftales mellem NEMINGENIØR og bygherre. Den angivne leveringstid er med forbehold for forsinkelse som følge af sygdom og opsigelser fra vores medarbejdere.

Projektændringer og ydelser udover det i tilbud nævnte, udføres efter medgået tid med en timesats på 1.000 kr. inkl. moms. Yderligere ydelser såsom krav om landinspektøropmåling, geotekniske undersøgelser, anerkendt statikererklæring og lignende, er ikke inkluderet i nærværende tilbud. Hvis der ikke udføres jordbundsundersøgelser til fastlæggelse af konkrete jordbundsparametre, tager den statiske redegørelse udgangspunkt i standardværdier, som NEMINGENIØR ikke kan drages til ansvar for.

Privatlivspolitik
NemIngeniør går meget op i at respektere og beskytte dine persondata i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). På nemingeniør.dk/privatlivspolitik/ kan du læse mere om dine rettigheder og hvordan vi håndterer dine data.

Tvister
I henhold til ABR 18.