Forretnings­betingelser

Generelle oplysninger

1 AFTALEGRUNDLAG

1.1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand gælder almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18), med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende aftale.

1.2 Tilbud afgivet af NemIngeniør er gældende 4 uger, medmindre andet er aftalt.
Ydelsen påbegyndes først, når kunden via onlinebestilling eller skriftligt har accepteret aftalen.

1.3 Betaling af honorar for opgaven vil fremgå af selve aftalen mellem NemIngeniør og bygherre.

1.4 Aftalen omfatter hverken certificering af projekt eller betaling af byggesagsgebyr til kommunen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.5 Projektopfølgning fra bygherre, bygherrens entreprenør, yderligere myndighedskrav eller ekstern kontrol, eksempelvis fra certificeret rådgiver, udover det allerede udarbejdede projekt af NemIngeniør er ikke omfattet af aftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Rekvisition og udgifter til landinspektør, geotekniske undersøgelser og andre lignende eksterne ydelser, er heller ikke omfattet af aftalen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.6 NemIngeniørs bistand til pkt. 1.4, 1.5 samt anden rådgivning eller teknisk bistand, som ikke er omfattet af aftalen, udføres efter medgået tid kr. 1.250 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

1.7 Såfremt aftalen er indgået med bygherre som forbruger, jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1, gælder følgende bestemmelser ikke:
• ABR 18 § 51,
• ABR 18 § 62 og
• ABR 18 § 63.

1.8 Fortrydelsesret under pkt. 3 gælder kun hvor aftalen er indgået med bygherre som forbruger.

2 ANSVAR

2.1 NemIngeniør er ansvarlig efter reglerne i ABR 18.

2.2 Udover de i ABR 18 nævnte ansvarsbegrænsninger, gælder følgende ansvarsbegrænsninger som anført under pkt. 2.3-2.13.

2.3 Rådgiverens ansvar er beløbsmæssigt begrænset til 10 gange det fakturerede beløb, mellem bygherre og NemIngeniør. Dog maksimalt kr. 15 mio. for personskade og kr. 5 mio. for tingskade, maksimalt kr. 20 mio. pr. forsikringsår for alle NemIngeniørs projekter. Bygherre kan til hver en tid få oplyst om der er gjort brug af forsikringsdækningen til andre projekter det gældende år.
NemIngeniørs erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til dækningen af de angivne beløb. NemIngeniør hæfter ikke for drifts- og avancetab eller andre indirekte tab.

2.4 Såfremt der ikke udført jordbundsundersøgelser til fastlæggelse af konkrete jordbundsparametre, er NemIngeniør ikke ansvarlig for eventuelle sætningsskader eller brud på konstruktioner.

2.5 NemIngeniør påtager sig intet ansvar for at en ydelse ikke kan leveres som ønsket, da der kan være byggetekniske forhold, der gør at det ikke er muligt. Fx hvis det byggeteknisk ikke er muligt at lave en åbning i en væg i ønskede størrelse.

2.6 NemIngeniør udfører opgaven på baggrund af de oplysninger som NemIngeniør modtager fra bygherre og/eller bygherres øvrige rådgivere, herunder entreprenør. Krav som udspringer af fejl heri, herunder fejloplysninger som mål, mængder m.v., kan ikke begrunde et krav mod NemIngeniør.

2.7 NemIngeniør er ikke erstatningsansvarlig, hverken direkte eller indirekte som forårsaget af asbest, asbestholdige materialer eller forurening.

2.8 NemIngeniør er ikke ansvarlig for følger af udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som NemIngeniør ikke har indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder.

2.9 Bygherre kan til enhver tid indhente information fra andre virksomheder med indhold af relevans til ydelserne hos NemIngeniør – fx ekstra kontrol af udarbejdet materiale. Udgifterne hertil afholdes alene af bygherre.

2.10 NemIngeniør er ikke ansvarlig, hvis opgavens løsning forsinkes som følge af sygdom eller udskiftning af medarbejdere.

2.11 Udførende skal kontrollere og dokumentere kvaliteten af bygværkets beskaffenhed og om denne kvalitet svarer overens med god byggeskik før udførelse. NemIngeniør er ikke ansvarlig for revner, sætningsska-der, brud på eksisterende konstruktioner under udførelse, hvis denne kontrol af afvigelser ikke er blevet delt med NemIngeniør. NemIngeniør skal informeres omkring afvigelser af bygværket i henhold til udarbejdet materiale.

2.12 NemIngeniør er ikke ansvarlig for en eksisterende bygning kan have en anden udformning, have excentriciteter, ikke være i vater, eller andre forudsætninger iht. modtaget tegningsgrundlag som gør at materia-let udarbejdet af NemIngeniør ikke kan udføres og derefter skal tilpasses mod merbetaling.

2.13 NemIngeniør hæfter til enhver tid jf.§2.3 ikke for indirekte tab, herunder evt. forsinkelse af byggeprojekt, ved manglende projektering eller ved ændringer under- og efter projekteringen, aftalt med kunden, medmindre andet er aftalt.

3 FORTRYDELSESRET

3.1 Bygherre har en fortrydelsesret på 14 dage efter aftalen indgås.
Hvis aftalen eksempelvis er indgået d. 1., og ønsker bygherre at benytte sin fortrydelsesret, skal fortrydelsen ske senest d. 15.

Ønsker bygherre at udnytte sin fortrydelsesret, skal bygherre inden udløbet af fortrydelsesfristen, ved afgivelse af en utvetydig skriftlig erklæring give NemIngeniør meddelelse herom.

Dette kan eksempelvis ske ved fremsendelse af e-mail til den ovenfor oplyste e-mailadresse, ved angivelse af ”Fortrydelse” i emnefeltet samt henvisning til tilbuddet eller aftalen.

3.2 Efter bygherre har accepteret NemIngeniørs tilbud eller indgået aftale om rådgivningsydelse, accepterer bygherre udtrykkeligt, at NemIngeniør igangsætter arbejdet.

3.3 Ved tilbagetrædelse fra aftalen inden fortrydelsesfristens udløb, jf. pkt. 3.1, vil bygherre blive pålagt at betale for den del af ydelsen, som allerede er ydet.
Bygherre vil i så fald blive opkrævet efter medgået tid, kr. 1.250 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

3.4 Såfremt NemIngeniør har afholdt udgifter til ekstern bistand, vil disse ligeledes blive opkrævet af bygherre til dækning af de udgifter, som rådgiveren får i anledning heraf.

4 BETALING

4.1 NemIngeniør fremsender faktura til bygherre når opgaven er udført, medmindre andet er aftalt.

4.2 Pkt. 4.1 gælder ikke projektspørgsmål under projektering. I tilfælde af at vi har spørgsmål til projektet, og ikke hører fra bygherre i to uger, forholder vi os retten til at fakturere den del af ydelsen, som allerede af ydet. Ydelsen afregnes til kr. 1.250 (inkl. moms) pr. time, medmindre andet er aftalt.

4.3 Pkt. 4.1 gælder ikke projekter, der kræver myndighedsgodkendelse. Fakturering sker når arbejdet sendes til bygherre eller myndigheden, medmindre andet er aftalt.

4.4 Hvis bygherre mister sin kopi af den aftalte ydelse, er NemIngeniør ikke forpligtiget til at hverken gen-skabe ydelsen eller fremsende kopi heraf uden vederlag herfor. Opkrævningen afregnes efter medgået tid, hvis projektet ikke eksisterer mere.

4.5 Projektændringer samt andre ydelser end anført i aftalen udføres efter medgået tid kr. 1.250 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter. Det anses for ændringer efter aftalen indgås.

4.6 Ved onlinebestillinger trækkes beløbet samtidig med at fakturaen sendes, og ydelsen leveres.

4.7 Faktura fremsendes til den af bygherre oplyste e-mailadresse.

4.8 Betalingsbetingelser fastsat til otte dage fra udsendelse af faktura.

5 PRIVATLIVSPOLITIK

5.1 Der henvises til NemIngeniør.dk/privatlivspolitik

6 ØVRIGE BESTEMMELSER

6.1 Ønsker om materialevalg skal fremsendes skriftligt inden aftalen indgås. Sker det efterfølgende, kan det resultere i projektændringer, som udføres efter medgået tid kr. 1.250 (inkl. moms) pr. time, der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

7 TVISTER

7.1 Aftalen reguleres af dansk ret og fortolkning heraf skal afgøres efter dansk ret.

7.2 Enhver tvist afgøres i henhold til ABR 18’s bestemmelser herom.

7.3 Bygherre accepterer at kunne blive medindstævnet ved de almindelige domstole i det omfang NemIngeniør bliver stævnet af tredjemand.

7.4 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bygherre som forbruger, jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1, og NemIngeniør, kan sagen indbringes for de almindelige domstole efter dansk rets almindelige regler.